Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Aktuality

Pozvánka na 10.zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2024

Dátum: 27. 2. 2024

OZ dňa 3.3.2024 o 16:00 hod.

Oznam - Materská škola - zatvorená 14.02.2024

Dátum: 13. 2. 2024

Vedenie Materskej školy Vtáčkovce oznamuje, že dňa 14.2.2024 bude Materská škola zatvorená, z prevádzkových dôvodov.

Výberové konanie na 2 pracovné pozície členov Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vtáčkovce

Dátum: 13. 2. 2024

Výberové konanie na 2 pracovné pozície členov Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vtáčkovce 27.02.2024 o 10:00 hod.
Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 23.02.2024

Výberové konanie na pracovné pozície členov miestnej občianskej a preventívnej služby

Dátum: 4. 12. 2023

Výberové konanie na pracovné pozície 8 členov miestnej občianskej a preventívnej služby sa uskutoční 19.12.2023 o 10:00 hod.
Uzávierka na predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania 15.12.2023 do 12:00.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - "Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie pre IBV Vtáčkovce - 14 b. j.

Dátum: 14. 11. 2023

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa §73 ods. 4 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ verejnou vyhláškou

Reťaze sú zakázané

Dátum: 9. 11. 2023

Psy narodené po 1. januári 2022 nesmú byť na reťazi vôbec, všetky ostatné psy musia byť z reťaze pustené najneskôr 1.1.2024.

Vodíková stratégia Košického kraja

Dátum: 5. 6. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Dátum: 5. 6. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Erasmus pre mladých podnikateľov

Dátum: 1. 6. 2023

Využite príležitosť vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých ľudí Vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Oznámenie verejnou vyhláškou a pozvánka

Dátum: 29. 5. 2023

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie

Stratégia rozvoja a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030

Dátum: 18. 5. 2023

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Dátum: 18. 5. 2023

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zámer predať nehnuteľný majetok CKN 1354/2 - osobitný zreteľ

Dátum: 12. 5. 2023

Zámer predať nehnuteľný majetok CKN 1354/2 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 82 m2 - osobitný zreteľ

Oznámenie verejnou vyhláškou

Dátum: 12. 5. 2023

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 Košice pripravuje realizáciu stavby "Vtáčkovce, IBV 14 RD - NN, ktorej obsahom je rekonštrukcia existujúceho VN vedenia podľa priloženej situácie.

Zápis do Materskej školy Vtáčkovce

Dátum: 12. 5. 2023

Zápis do Materskej školy sa bude konať 16.5.2023 v čase
od 8:00 - 14:00 v priestoroch Materskej školy Vtáčkovce 1

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

Dátum: 25. 4. 2023

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Práva je sprístupnená:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-opadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Infekčná hepatitida typu A - zdravotno-výchovné materiály

Dátum: 29. 3. 2023

V rámci preventívnych a osvetových opatrení Vás upozorňujeme na výskyt žltačky typu A aj v našom okrese. Na základe uvedeného zverejňujeme zdravotno - výchovné materiály

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027

Dátum: 24. 3. 2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Dátum: 24. 3. 2023

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 - Základná škola Vtáčkočkovce

Dátum: 20. 3. 2023

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Vtáčkovce sa uskutoční 13. apríla 2023 /štvrtok/ od 9:00 hod.

Verejná vyhláška - uznesenie Okresného súdu Košice - okolie

Dátum: 20. 3. 2023

V právnej veci navrhovateľky Gabriely Šiškovej v konaní o potvrdenie vydržania

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Dátum: 9. 3. 2023

Vzhľadom k rýchlemu nástupu jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okr. riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov, trávnych porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Dátum: 1. 3. 2023

Opatrenia

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Dátum: 28. 2. 2023

Líniová stavba "Miestna komunikácia" na parcele č. 1114/1, 1352 a 1115, v k. ú. Vtáčkovce s napojením vjazdu z účelovej komunikácie na parcele 1352 v k. ú. Vtáčkovce pre stavebníka: Obec Vtáčkovce, zastúpená starostkou, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce na účely sprístupnenia parciel v danej lokalite

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Dátum: 16. 2. 2023

Líniová stavba "Vtáčkovce IBV 14 RD" - NN, SO 01 - Silnoprúdové rozvody na pozemkoch parciel v k.ú. Vtáčkovce pre navrhovateľa: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Pozvánka na 4. zasadadanie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 3. 2. 2023

Dňa 6.2.2023 o 18:00 hod.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Miestna komunikácia

Dátum: 31. 1. 2023

"Miestna komunikácia" na parcele č. 1114/1, 1353, 1115

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovnatých porastov NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 16. 1. 2023

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasti nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9.1.2023

Dátum: 5. 1. 2023

OZ dňa 9.1.2023 o 19:00

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Dátum: 4. 1. 2023

Stavebné konanie na líniovú stavbu: "Vtáčkovce IBV 14 RD" - NN, SO 01 - Silnoprúdové rozvody na pozemkoch v k. ú. Vtáčkovce

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.12.2022

Dátum: 16. 12. 2022

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vtáčkovciach dňa 21.12.2022 /streda/ o 19:00

Referendum - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

Dátum: 21. 11. 2022

Referendum

Referendum e-mailova adresa

Dátum: 18. 11. 2022

Referendum e-mailova adresa

Pozvánka na ustanovujúce 1. zasadanie Obecného zastupiteľstva dňa 13.11.2022

Dátum: 9. 11. 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo dňa 13.11.2022 o 17:00

Referendum - Informácie pre voliča

Dátum: 7. 11. 2022

Referendum sa koná v sobotu 21.1.2023 od 7:00 do 22:00 h.

Vyhlásenie referenda 21.1.2023

Dátum: 7. 11. 2022

Prezidentka SR rozhodnutím č. 362/2022 Z.z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 4.11.2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie.

Výsledky komunálnych volieb 2022

Dátum: 31. 10. 2022

Zápisnica

Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok - osobitný zreteľ

Dátum: 26. 10. 2022

Zámer predať - CKN 391/125 a CKN 391/124

Špecialne hlasovanie - voľby do orgánov územnej samosprávy

Dátum: 24. 10. 2022

Prijímanie žiadosti
Podmienky zápisu oprávnených voličov

Pozvánka na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2022

Dátum: 18. 10. 2022

Pozvánka

Oznam o výberovom konaní TSP a TP

Dátum: 14. 10. 2022

Výberové konanie 26.10.2022 na pozície TSP a TP

Oznamenie o začatí správneho konania v k. ú. Vtáčkovce

Dátum: 14. 10. 2022

Začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa § 11 odst. 1 písm. a) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia....

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce

Dátum: 21. 9. 2022

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022.

Informácia o spôsobe hlasovania - voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Dátum: 21. 9. 2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastralnom území Vtáčkovce

Dátum: 7. 9. 2022

V zmysle § 8 odst. 4 zákona o pozemkových úpravách sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.

Oznam pre vlastníkov pôdy od AGRO PLUS Budimír

Dátum: 31. 8. 2022

AGRO PLUS spol. s r.o. oznamuje občanom: viď prílohu

Informácie o nákaze Afrického moru ošípaných

Dátum: 25. 8. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie zasiela aktuálne letáky týkajúce sa zvyšovania povedomia o nákaze Afrického moru ošípaných

Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.8.2022

Dátum: 1. 8. 2022

Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.8.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1.7.2022

Dátum: 1. 8. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1.7.2022

Menovací dekrét zapisovateľka

Dátum: 20. 7. 2022

Menovací dekrét zapisovateľka

Oznámenie o určení úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

Dátum: 11. 7. 2022

Oznámenie o určení úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

Oznámenie volebný obvod a počet poslancov

Dátum: 11. 7. 2022

Oznámenie volebný obvod a počet poslancov

Uznesenie z 29. obecného zastupiteľstva zo dňa 4.07.2022

Dátum: 8. 7. 2022

Uznesenie z 29. obecného zastupiteľstva zo dňa 4.07.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2022

Dátum: 1. 7. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2022

Uznesenie z 28. obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2022

Dátum: 6. 5. 2022

Uznesenie z 28. obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2022

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č. 13

Dátum: 29. 4. 2022

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č. 13

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č.14

Dátum: 29. 4. 2022

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č.14

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Dátum: 20. 4. 2022

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VTÁČKOVCE

Dátum: 1. 4. 2022

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VTÁČKOVCE

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Dátum: 1. 4. 2022

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Správa o plnení úloh KPSS obce Vtáčkovce za rok 2021

Dátum: 1. 4. 2022

Správa o plnení úloh KPSS obce Vtáčkovce za rok 2021

2021– Výročná správa individuálna

Dátum: 23. 3. 2022

2021– Výročná správa individuálna

Záverečný účet 2021

Dátum: 23. 3. 2022

Záverečný účet 2021

ROZPOČET 2022 – 1 zmena

Dátum: 23. 3. 2022

ROZPOČET 2022 – 1 zmena

Uznesenie z 27. obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2022

Dátum: 21. 3. 2022

Uznesenie z 27. obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2022

Pozvánka na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.3.2022

Dátum: 9. 3. 2022

Pozvánka na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.3.2022

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA / KY - Materskej školy Vtáčkovce

Dátum: 11. 1. 2022

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA / KY - Materskej školy Vtáčkovce

Kalendár zvozu odpadu 2022

Dátum: 3. 1. 2022

Kalendár zvozu odpadu 2022

Oznamy

Voľby

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby so Európskeho parlamentu

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zodpovedná osoba

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@g
mail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba

Obec Vtáčkovce Obecný úrad č. 15

044 47 Vtáčkovce

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:31

Slnko zapadá:19:35

Banner životné prostredie